Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zákon 329/2011 Sb. - žádost o příspěvek na zakoupení komp. pomůcky

Zákon upravuje poskytování peněžitých dávek osobám se zdravotním postižením určených ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování.

Nárok na příspěvek na mobilitu a na příspěvek na zvláštní pomůcku má při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně

osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu nebo která má na území České republiky trvalý pobyt,

b) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany,

c) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu,

d) občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie,

e) rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie,

f) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k dlouhodobému pobytu.

Podmínkou nároků na dávky pro osoby uvedené výše pod písmeny a) až f) je dále skutečnost, že mají bydliště na území České republiky.
V souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou Česká republika ratifikovala v roce 2009, zákon obsahuje Zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem, které stanoví že, je-li oprávněnou osobou dítě, je orgán příslušný k rozhodování o dávkách povinen při rozhodování o nároku na dávku a její výši vždy sledovat dosažení nejlepšího zájmu dítěte.
O dávkách podle tohoto zákona rozhoduje Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen "krajská pobočka Úřadu práce").

O odvolání proti rozhodnutí rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Příspěvek na zvláštní pomůcku
Podmínky nároku
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. 
Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.
Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že
a) osoba je starší
1. 3 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení motorového vozidla nebo na úpravu bytu,
2. 15 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení vodícího psa, nebo
3. 1 roku v ostatních případech,
b) zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím; přitom se přihlíží i k dalším pomůckám, zdravotnickým prostředkům, úpravám a předmětům, které osoba využívá, 
c) osoba může zvláštní pomůcku využívat nebo může zvláštní pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí.
Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla, je rovněž podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem; splnění podmínky opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením.
Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Tento příspěvek nelze rovněž poskytnout na pořízení zvláštní pomůcky, která není osobě hrazena z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčena zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace.
Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze rovněž poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je zdravotnickým prostředkem, který je částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti. Tato podmínka se nevyžaduje, je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla nebo je-li oprávněnou osobou dítě.
Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, se opětovně poskytne při splnění výše uvedených podmínek nejdříve po uplynutí 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, počínaje od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci předchozí rozhodnutí o tomto příspěvku; to neplatí, jestliže osoba tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátila, popřípadě jí jeho vrácení bylo prominuto.
Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení vodicího psa, se poskytne jen na pořízení psa, který byl vycvičen a předán právnickou nebo fyzickou osobou, která je členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy. Podmínka členství v mezinárodní organizaci sdružující výcvikové školy se považuje za splněnou, i pokud není právnická nebo fyzická osoba jejím členem, avšak podala přihlášku za člena, nejdéle však po dobu 2 let ode dne  podání této přihlášky. Prováděcí právní předpis stanoví dovednosti vodicího psa, které musí splňovat.
 

Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku


Zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání  jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.
I. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku
1. Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se považuje:
a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
c) anatomická ztráta podstatných částí  jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a výše a v bérci a výše,
d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s krátkým pahýlem bez možnosti oprotézování nebo exatrikulace v kyčelním kloubu,
j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny,
k) anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin.
2. Za těžké zrakové postižení se považuje:
a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) - světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 -10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,
c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02),
d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.
 

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je možno z důvodu zrakového postižení získat příspěvek

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek, stanoví vyhláška MPSV č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o dávkách osobám se zdravotním postižením. V části druhé přílohy této vyhlášky je uveden seznam pomůcek, na které je možno získat příspěvek z důvodu těžkého zrakového postižení. Pomůcky jsou rozděleny do skupin v návaznosti na možnost jejich využívání s ohledem na míru a závažnost zrakového postižení.
 

Zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám


1. Osobám se zrakovým postižením, které je uvedeno  v části I bodě 2 přílohy k zákonu – (osoby nevidomé, prakticky nevidomé, s těžce slabým zrakem a se závažným poškozením zraku):
a) kalkulátor s hlasovým výstupem,
b) digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem,
c) digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem,
d) speciální programové vybavení pro zrakově postižené.
2. Osobám se zrakovým postižením, které je uvedeno v části I bodě 2  písm. a) a b) přílohy k zákonu – (osoby nevidomé a prakticky nevidomé):
a) vodicí pes,
b) slepecký psací stroj,
c) DYMO kleště,
d) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
e) elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
f) indikátor barev pro nevidomé,
g) měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem,
h) braillský displej pro nevidomé,
i) tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,
j) hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé.
3. Osobám se zrakovým postižením, které je uvedeno v části I bodě 2  písm. a) až c) přílohy k zákonu – (osoby nevidomé, prakticky nevidomé a s těžce slabým zrakem):
a) diktafon.
4. Osobám se zrakovým postižením, které je uvedeno v části I bodě 2  písm. b) až d) přílohy k zákonu – (osoby prakticky nevidomé, s těžce slabým zrakem a se závažným poškozením zraku):
a) kamerová zvětšovací lupa,
b) digitální zvětšovací lupa.
Při rozhodování o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, která není výslovně uvedena v příloze vyhlášky, se posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek uvedenými v  seznamu.
 

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku


Na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je nižší než 24 000 Kč, se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky, jejichž cena je nižší než 24 000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje částku životního minima.
Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se v tomto případě stanoví tak, aby spoluúčast osoby  činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč.
Výše příspěvku na pořízení  zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24 000 Kč, se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč.
Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků k povinné spoluúčasti, krajská pobočka Úřadu práce s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům určí nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč. Celkové sociální a majetkové poměry se pro tento účel posuzují podle zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Předchozí ustanovení se však nepoužijí na určení výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla. Výše příspěvku se v tomto případě stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč.
Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč. Od vyplacených částek se při určování součtu odečítají částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto.
Pro účely nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku se příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu. podle zákona o životním a existenčním minimu se posuzuje také okruh společně posuzovaných osob.
Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem, je kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku.
Příjem se stanoví jako měsíční průměr příjmů žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku nebo součtu měsíčních příjmů žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku a osob s ním společně posuzovaných.
3.5 Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku
Osoba, které byl vyplacen  příspěvek na zvláštní pomůcku, je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže
a) nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců ode dne  jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky,
b) nepoužila  vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce,
c) v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce,
d) v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala zvláštní pomůcku užívat,
e) se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu motorovým vozidlem, byl-li vyplacen příspěvek na pořízení motorového vozidla,
f) použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo
g) se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje.
Osoba není povinna vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže
a) v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne jeho vyplacení přestala užívat zvláštní pomůcku z důvodu změny zdravotního stavu nebo v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla se z důvodu změny zdravotního stavu přestala opakovaně dopravovat nebo pozbyla schopnost být převážena motorovým vozidlem,
b) byl vyplacen příspěvek na pořízení vodícího psa a tento v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku zemře nebo ztratí své dovednosti z důvodu onemocnění nebo úrazu, k němuž došlo bez zavinění příjemce dávky, nebo
c) osoba  zemřela.
Povinnost vrátit poměrnou část příspěvku nevzniká, jestliže tato částka nepřesahuje 100 Kč.
Krajská pobočka Úřadu práce může z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část. 
 

Zdroj a další informace v Přehledu základních sociálně právních a pracovně právních informací pro nevidomé a slabozraké občany 2012, lze stahnout u chráněné Knihovny digitálních textů (www.kdd.cz ).

Formulář žádosti na příspěvek k zakoupení kompenzačníá pomůcky

Komentář:

Dle mého názoru v tomto směru dopadla sociální reforma docela úspěšně a napravuje:

  • doufejme, že tím odpadá tzv. doporučování kompenzačních pomůcek, které se zcela zprofanovalo (poměrně velké podezření na korupci, neobjektivní posuzování, na každém úřadě získal žadatel jiný příspěvek ...);
  • 10% ceny pomůcky je motivační a není vražedné, navíc si ev. každý, kdo by pociťoval, že si částku nemůže uhradit, může požádat o příspěvek z Nadačního fondu Světluška Českéhol rozhlasu;
  • motivační: jak z hlediska toho, že se žadatelé budou snažit naučit s pomůckou zacházet, využít tak vložené prostředky, tak i z toho pohledu, že budou vážit, co si vybrat, například do počítačové sestavy;
  • v seznamu pomůcek chybí příspěvek na černotiskoou tiskárnu (býval 50%)
  • zatím jsou Úrady práce, kde se o příspěvek žádá, zaplaveny výplatami dalších dávek a tudíž nelze ani zhodnotit průběh přiznávání příspěvku na zakoupení kompenzačních pomůcek.