Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sezmam výhod držitelů průkazu ZTP-P

Přebráno zue servru Sociální noviny a Klarapomaha.cz .

Je ovšem potřeba tyto informace ještě prověřit - některé jako např. výhoda nebo sleva na plyn od Pražské plynárenské aktuálně už? není.

Výhody pro držitele průkazu ZTP/P

(poslední aktualizace: 20. 3. 2017)

Operátor T- mobile – jako držitel průkazu ZTP/P, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, účastníkovi, který o ni osobně pečuje a osoba, která vychovává nebo která osobně pečuje o nezletilou osobu, která jí byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu ZTP uvedeného v prvních dvou bodech. Více info viz.
www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/volani/pausalni-tarify/zvyhodneni-k-pausalu/zvyhodneni-pro-zdravotne-postizene

Operátor Vodafone – nabízí „Zvláštní tarif“, více informací naleznete viz.
www.vodafone.cz/tarify/zvalstni-tarif/

  • slevy na pojištění vozidel a majetku – pojištění pro zák. zástupce (rodiče) nebo držitele ZTP a ZTP/P – Astorie a.s. – www.astorieas.cz
   kontaktujte – Soňa Bychlerová, tel: 776003698, email: bychlerova@astorieas.cz

 

 • poplatek za použití dálnice a rychlostní silnice podle zákona o pozemních komunikacích
  od poplatku je osvobozen automobil přepravující těžce zdravotně postižené občany, kterým byly podle zvláštního právního předpisu přiznány výhody II. stupně (ZTP), s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně (ZTP/P), pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. Tato výhoda je tedy vázána na průkaz osoby se zdravotním postižením, nikoli na parkovací kartu, a platí pouze, je-li v autě přepravována osoba s přiznaným stupněm průkazu osoby se zdravotním postižením (viz výše) a je-li držitelem motorového vozidla postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. Dále pak pro osoby přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, pokud rodiče nebo jim naroveň postavené osoby pobírají příspěvek na provoz silničního motorového vozidla podle zvláštního právního předpisu.

 

  • výhody v EU – od 1. 8. 2011 je v rámci ČR vydávaná parkovací karta platná v rámci celé EU (její vzhled je sjednocen s kartami v ostatních členských státech). Výhoda neplacení dálniční známky je však nastavena pouze pro území ČR. V zahraničí mohou existovat odlišné podmínky na zpoplatnění komunikace. Parkovací průkaz pro OZP tedy platí v EU především pro parkování, nicméně doporučujeme si před odjezdem do zahraničí přesně zjistit podmínky v zemi, kam cestujete. Na ostatních „přenositelných“ výhodách po celé EU se prozatím členské státy EU nedohodly.
  • Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P si dále může požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště podle zákona č. 361/2000 Sb. § 67, odst. 8. O to je třeba zažádat na obci s rozšířenou působností – odbor dopravy. K vyhrazenému místu se vztahuje více poplatků – za povolení ke zřízení, za užívání místa a za vyznačení (namalování místa). Žadatel je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, osvobozen od poplatku za povolení ke zřízení takového místa. Poplatek za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích neplatí osoby zdravotně postižené (dle §86 zákona č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení). Poplatek za vyznačení místa je žadatel povinen uhradit, vlastní značení provádí odbor dopravy nebo si ho můžete dojednat u soukromé firmy.
  • rozhlasové a televizní poplatky podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích
   • Od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeny
    osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí, osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti.
   • Osvobozeny jsou také osoby či domácnosti, jejichž příjem je nižší než 2,15 násobek životního minima. Nově přibyla povinnost žádat o osvobození a prokazovat příjem každého půl roku. Pokud není žádost v této lhůtě ČT doručena, stává se uplynutím 6 měsíců osvobozený poplatník opět platícím poplatníkem. Při zjišťování příjmů se postupuje podle zákona o životním a existenčním minimu.

 

 • slevy a výhody poskytované Českými drahami
  Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů a jsou držiteli průkazu ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě za zvláštní jízdné dle platného ceníku Českých drah. Držitelé průkazů ZTP/P mají nárok na zakoupení In-karty, která je opravňuje k uplatňování 75% slevy na zákaznické jízdné.

 

Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné ještě nárok na:
1. bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě a to i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné; průvodcem nevidomého může být i vodící pes,
2. bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy jako cestovní zavazadlo nebo spoluzavazadlo,
3. bezplatnou přepravu dětského kočárku jako cestovní zavazadlo nebo spoluzavazadlo, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě.

Funkci průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P a, s výjimkou průvodce nevidomého, ani dítě mladší 10 let.

Průvodce držitele průkazu ZTP/P zaplatí při použití 1. vozové třídy rozdíl mezi obyčejným nebo zákaznickým jízdným 1. a 2. vozové třídy podle nároku držitele průkazu ZTP/P. Pokud je sám držitelem In-karty, zaplatí rozdíl mezi zákaznickým jízdným 1. a 2. vozové třídy. Vodící pes nevidomého se přepraví bezplatně i v 1. vozové třídě.

Při použití 2. vozové třídy vlaku SuperCity zaplatí držitel průkazu ZTP/P zvláštní jízdné dle ceníku ČD, při použití 1. vozové třídy obyčejné jízdné SuperCity dle ceníku ČD. Průvodce držitele průkazu ZTP/P je povinen zaplatit při použití vlaku SC v 1. a 2. vozové třídě cenu místenky SC dle ceníku ČD.

Držitelé průkazů ZTP/P mají nárok na zakoupení jízdního dokladu (jízdenky) ve vlaku i při nástupu v „obsazené“ stanici bez manipulační přirážky. Jízdenku lze tedy zakoupit u průvodčího za hotové i „předplacenou“ In – kartou. U vlaků kategorie SC s povinnou rezervací místa tuto službu využít nelze.

Zvláštní jízdné pro rodiče zdravotně postižených dětí – zvláštní jízdné ve výši 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem mají nárok rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, které jsou dlouhodobě (déle než 3 měsíce) nebo trvale umístěny ve zdravotnickém, školském nebo sociálním zařízení. Rodiči (nebo opatrovníkovi) je v zařízení vystaven průkaz, kterým nárok na zlevněné jízdné prokazuje. Držitel průkazu (rodič, opatrovník) je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.

  • slevy poskytované IDS JMK – Držitelé průkazů ZTP/P mohou při cestování vlakem využít dva druhy tarifu:Tarif ČD – v rámci tohoto tarifu si kupují zlevněné jízdenky ČD pro držitele průkazu ZTP/P. Tyto jízdenky nemohou dále použít při případném přestupu na regionální autobusy.Tarif IDS JMK – po předložení průkazky ZTP/P si mohou v předprodeji zakoupit zlevněnou jednorázovou jízdenku, která je přestupní a mohou s ní tedy dále přestoupit na regionální autobusy. Pozor – tyto jízdenky IDS JMK je nutno před nástupem do vlaku označit na nástupišti v označovači.
   Průvodci držitele průkazu ZTP/P mají vždy nárok na bezplatnou přepravu. Podrobnosti viz. www.idsjmk.cz/ztp.aspx
  • Modrý anděl přeprava osob nabídka pro OZP – slevy pro hendikepované spoluobčany.Každý, kdo se řidiči taxi prokáže průkazem ZTP/P jezdí za nižší sazbu. Samozřejmě pro hendikepované občany, kteří mají asistenčního psa nebo invalidní vozík platí také snížená cena, i když si vyžádají přepravu zvířete nebo kombi. Více info viz.
   www.modryandel.cz/cenik/specialni-nabidka/ztp-a-ztpp
  • sleva na antivirové programy společnosti ESET – slevu pro držitele průkazu ZTP/P na všechny produkty určené pro samostatná PC – podrobné info viz.
   www.eset.com/cz/o-nas/pro-novinare/tiskove-zpravy/article/eset-nod32-drzitele-prukazu-tp-ztp-a-ztpp-mohou-uplatnit-50-slevu/
  • osvobození od daně ze staveb podle zákona o dani z nemovitosti – podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, § 9Od daně ze staveb jsou osvobozeny:
   a) obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,
   b) stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazu ZTP, a stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P.
  • úleva na dani z příjmu podle zákona o dani z příjmů (§ 35) – podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmůPoplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období snižuje o tyto částky:
   – 2 520,- Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného invalidního důchodu a starobního důchodu,
   – 5 040,- Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu III. stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu plného invalidního důchodu a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní,

 

 • osvobození od poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků – podle zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, § 37e. Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 

  • osvobození od správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb.

položka č. 5
a) ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu – 30,- Kč za každý podpis nebo razítko.
od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
tato výhoda neplatí u notáře nebo na pobočce České pošty.

položka č. 12
c) vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 1 000,- Kč
d) vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem – 1 000,- Kč
Od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Položka č. 17
1. Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty – 300,- Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty – 1 000,- Kč
c) ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2 – 300,- Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními – 300,- Kč
e) ke stavbě řadových garáží – 300,- Kč, 150,- Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 2 500,- Kč
f) ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e) – 300,- Kč
Od poplatku podle bodu 1 písmene f) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

položka č. 26
a) zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly – 800,- Kč
f) vydání řidičského průkazu – 50,- Kč
od poplatků jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
Osvobození od tohoto poplatku se vztahuje pouze na osobní automobil, nikoliv na čtyřkolku. (vychází ze zákona č. 56/2001 Sb., přílohy č. 1)

položka č. 27
e) schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole – 1 000,- Kč.
od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

položka č 36
a) povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) – poplatek tyto osoby nehradí.

 • osvobození od místních poplatků – podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích- § 2 – poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, závislá a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod. Sazba poplatku ze psů činí až 1 500,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 200,- Kč za kalendářní rok.
  – § 3 – poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají osoby nevidomé, závislé a držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci
  – § 4 – poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené
  – § 10 – poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města neplatí držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci